EMS ISO 14001 : 2015 SKIM PENGAIRAN RUMAH PAM BAGAN TERAP (SPRPBT) JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH SABAK BERNAM

CARTA ISO SPRPBT page 001

 

 

JPS

SKIM PENGAIRAN RUMAH PAM BAGAN TERAP

BAB A

NO. KELUARAN

: 5

NO. PINDAAN

: 0

 

KETERANGAN

TARIKH KUATKUASA

: 9.07.2018

MAS A – E6.2 – 6.2.2

MUKA SURAT

: A18

 

6.2 OBJEKTIF, SASARAN DAN PROGRAM PENGURUSAN ALAM SEKITAR

Skim Pengairan Rumah Pam Bagan Terap telah mengujud, melaksana serta menjaga objektif dan sasaran alam sekitar, mengikut tahap dan fungsi-fungsi berkaitan organisasi.

 6.2.1 Objektif

      (b)  Komited kepada pencegahan pencemaran, pematuhan kepada perundangan dan lain-lain  
             kehendak serta penambahbaikan berterusan.
      (c)   Ditetapkan dan dikaji semula dengan mengambil kira keperluan perundangan dan lain-lain
             kehendak serta aspek alam sekitar yang signifikan.
      (d)   Mempertimbangkan pilihan teknologi yang bersesuaian, peruntukan kewangan, kehendak operasi
             dan pelanggan, termasuk  pendapat pihak yang berkepentingan.

 6.2.2   Merancang Tindakan Bagi Mencapai Objektif Alam Sekitar

   Bagi mencapai maksud di atas, program-program yang dirangka hendaklah merangkumi:

    (a)   Peranan dan tanggungjawab setiap peringkat pegawai dan kakitangan di semua bahagian yang berkaitan.
    (b)   Kaedah dan jangkamasa program perlu dicapai.

JPS

SKIM PENGAIRAN RUMAH PAM BAGAN TERAP

BAB A

NO. KELUARAN

: 5

 

NO. PINDAAN

: 0

 

KETERANGAN

TARIKH KUATKUASA

: 9.07.2018

MAS A – E6.2.2

MUKA SURAT

: A19

 


OBJEKTIF


SASARAN


PROGRAM


T/JAWAB

1. Mengurus sistem pengairan dan

aktiviti persawahan setiap musim mengikut amalan terbaik pengurusan air bersepadu untuk tanaman padi.

1. Meningkatkan purata Kecekapan Sistem Pengairan (IE) agar tidak kurang 65%
2. Mengawal / mengurus penggunaan Sumber Air Berkesan (RWS) tidak melebihi 1.51 mulai 2010.

(a)  Kerja-kerja operasi dan penyelenggaraan sistem Infrastruktur. (b)  Membangunkan sistem guna semula air dengan meningkatkan pembinaan rumah pam separa kekal dan pembangunan punca air. (c)  Menaiktaraf infrastruktur sistem pengairan termasuk taliair sekunder.

JD JPSSB

TPP

TPP

2.  Memastikan kualiti air yang dibekal ke skim dan air yang dikeluarkan dari skim mematuhi piawaian.

1.  Membekalkan air  kelas IV semasa musim pengairan
2. Memastikan air yang keluar dari skim tidak melebihi kelas IV 

(a)  Memberi kesedaran dan kefahaman kepada kakitangan dan pengguna.  (b) Mewujudkan kerjasama dengan agensi berkaitan seperti MARDI, Jabatan Pertanian dan PPK untuk meningkatkan hasil padi. (c)  Kerja-kerja operasi dan penyelenggaraan sistem (penetapan syarat kerja supaya tidak menyumbang kepada pencemaran).

JD JPSSB

JD JPSSB

JD JPSSB

Cetak